เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 3 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 35:1-19

คนเรคาบเป็นคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่สืบเชื้อสายมาจากคนเคไนต์ (ดู 1 พศด. 2:55) มีประวัติเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลมายาวนาน (ดู ปฐก. 15:19, ผวฉ. 1:16;5:24, 1 ซมอ. 15:6;30:29) พระเจ้าทรงชมเชยความสัตย์ซื่อของคนเรคาบ  ลองทวนความสัตย์ซื่อของคุณที่มีต่อพระเจ้าในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *