เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 4 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 36:1-32

พระเจ้าบัญชาให้มีการบันทึกและอ่านพระวจนะของพระองค์อย่างเปิดเผย เพื่อเตือนสติให้หันกลับจากความผิดบาปทั้งปวง ซึ่งมีคนตอบสนองทั้งเชื่อฟัง และไม่เชื่อฟัง ทบทวนชีวิตของคุณว่า เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์/เฝ้าเดี่ยว/ฟังคำเทศนา คุณตอบสนองอย่างไร? ด้วยการเชื่อฟัง หรือไม่เชื่อฟัง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *