วันเสาร์ที่ 6 เมษายน มัทธิว 6:9-15 “การทดลอง”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ ด้วยใจที่จดจ่อ และใคร่ครวญถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน

Q1  อ่านข้อ 13 อีกครั้ง คุณคิดว่า “การทดลอง” และ “ซึ่งชั่วร้าย” หมายความว่าอย่างไร? (ดูโรม 1:18-32 ประกอบ)
Q2  คุณกำลังเผชิญหน้ากับการทดลองในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอกำลังและสติปัญญาจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *