วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน ลูกา 3:1-22 “งานของยอห์น”

ลูกาพยายามที่จะใส่รายละเอียดของเนื้อหาทั้งในเรื่องของเวลา สถานที่ คำพยากรณ์ และบุคคลให้ชัดเจนที่สุด เพื่อจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเหมือนที่ได้ตั้งใจไว้ (ลูกา 1:3)  และในพระคัมภีร์ตอนนี้ลูกาตั้งใจที่จะบันทึกถึงการงานของยอห์น มากกว่าการรับบัพติสมาของพระเยซู เพราะในพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกว่า ยอห์นถูกจับขังคุก แล้วค่อยบันทึกว่าพระเยซูรับบัพติสมา (ในความจริงพระเยซูเดินทางมารับบัพติสมากับยอห์นก่อนที่ยอห์นจะถูกจับ)

Q1  ชีวิตของยอห์นสำเร็จตามคำพยากรณ์ (ข้อ 4-6) อย่างไร? (ดูข้อ 3, 7-9, 16-17 ประกอบ)
Q2 ยอห์นรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและเต็มกำลัง คุณจะเลียนแบบยอห์นในเรื่องนี้อย่างไรในการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *