สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2013

สูจิบัตร 7 เมษายน 2013

國語部程序表二○一三年四月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 7 เมษายน ค.ศ. 2013 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณรพีพรรณ/คุณภูมินทร์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดานมัสการด้วยเพลงสั้น :เราจะเดินในทางของพระเยซู ขอเทิดทูนบูชาพระนาม ซ่อนข้าไว้
ใคร่ครวญพระวจนะ : “สุภาษิต 3:12”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
“ผู้วินิจฉัย 6:25-32  คุณนงค์ลักษณ์/คุณจ้าวเจวียน
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “แล้วแต่พระองค์เจ้า”
เทศนา : “ใครคือเยรุบบาอัล”  (ผู้วินิจฉัย 6:25-32)  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
 ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอจงถวายมงกุฎแดพระคริสต์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *