วันเสาร์ที่ 13 เมษายน ลูกา 4:31-42 “ข่าวดี”

กาบันทึกว่า พระเยซูไม่ได้รับการยอมรับในเมืองนาซาเร็ธ จนถึงขนาดที่ว่า ประชาชนพยายามจะผลักพระเยซูให้ตกเขาตาย ทำให้พระเยซูต้องหลบออกจากเมือง และไปประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าในที่อื่น จนเป็นที่เลืองลือไปทั่วทุกตำบล (ข้อ 37) และทั่วแคว้นยูเดีย (ข้อ 44)  ลูกาได้บอกชื่อสถานที่ต่างๆ อย่างชัดเจนในรูปแบบการเขียนของนักประวัติศาสตร์

Q1  ถึงแม้ลูกาจะเป็นนักประวัติศาสตร์ แต่ก็เป็นนักประกาศและนักศาสนศาสตร์ด้วย ลูกาเองได้บอกถึงความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 41, 43 ประกอบ)
Q2 เราแต่ละคนอาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกัน บางคนเป็นนักเรียน
เป็นนักศึกษา เป็นหมอ เป็นพยาบาล เป็นเจ้านาย เป็นลูกน้อง และอื่นๆ อีกมากมายในสังคม แต่คุณได้สำแดงให้คนอื่นได้รู้ได้อย่างไรว่า คุณเป็น
คริสเตียน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *