วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ลูกา 9:18-20 “พระเยซูคือผู้ใด?”

ในบทที่ 9 ลูกาพยายามที่จะเรียบเรียงเนื้อหา โดยเน้นไปที่การนำเสนอว่า พระเยซูคริสต์เป็นผู้ใด เริ่มจากการที่พระองค์ทรงเลือกสาวก 12 คน (ข้อ 1-6)  ตามด้วยคำถามของเฮโรดเจ้าเมือง ที่อยากรู้ว่าพระเยซูคือผู้ใด (ข้อ 7-9)  รวมทั้งบันทึกถึงคำพยากรณ์เกี่ยวกับการตายของพระเยซู (ข้อ 21-27) และการจำแลงพระกายของพระองค์บนภูเขา (ข้อ 28-36)

Q1  ลูกาได้บอกกับเราว่า ประวัติศาสตร์มองพระเยซูเป็นแค่ “ยอห์นผู้ให้รับบัพติสมา” หรือ “เอลียาห์ที่เป็นขึ้นมาจากความตาย” หรือ “ผู้เผยพระวจนะโบราณที่ฟื้นขึ้นมา” แต่ความจริงที่ลูกาอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ใดคือ? (ดูข้อ 20 ประกอบ)
Q2 พระเยซูทรงเป็นผู้ใดในความคิด และในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *