วันจันทร์ที่ 15 เมษายน ลูกา 10:17-24 “ความเปรมปรีดิ์”

ในลูกาบทที่ 9:51 เราพบว่า ลูกาได้เริ่มต้นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง เพราะท่านได้บันทึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ได้เริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะกระทำให้พันธสัญญาที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมสำเร็จ พระองค์ได้ใช้สาวกของพระองค์เดินทางไปล่วงหน้า โดยออกไปประกาศเป็นคู่ๆ จำนวน 70 คน และผลที่เกิดขึ้นคือ มีคนเป็นจำนวนมากต้อนรับข่าวดี

Q1  คุณคิดว่า พระเยซูทรงชื่นชมยินดีต่อสิ่งที่สาวกรายงานให้ฟัง (ข้อ 17) หรือเพราะเหตุผลอื่น? (ดูข้อ 20-22 ประกอบ)
Q2 การได้รู้จักกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวทำให้ชีวิตของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความเปรมปรีดิ์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *