วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ฮีบรู 1:1-14 “ใหญ่กว่าทูตสวรรค์”

ผู้เขียนฮีบรูเริ่มต้นด้วยการสรุปว่า ในอดีตพระเจ้าตรัสกับมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ มากมายผ่านทางผู้เผยพระวจนะ แต่ในวันนี้พระเจ้าตรัสผ่านทาง “พระบุตร” คือ “พระเยซู” ซึ่งเป็นการตรัสกับมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะพระเยซูทรงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าพระบิดา เรียกว่า เห็นพระเยซู ก็เห็นพระเจ้า (ฮีบรู 1:3)  และผู้เขียนฮีบรูพยายามที่จะบอกว่า พระเยซูไม่ได้เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้า แต่เป็นพระบุตร

Q1  ผู้เขียนได้ให้เหตุผลอะไรบ้างที่ยืนยันว่า พระเยซูเป็นใหญ่กว่าทูตสวรรค์? (ดูข้อ 5-14 ประกอบ)
Q2 คุณคิดอย่างไรต่อเหตุผล และคำยืนยันของผู้เขียนฮีบรูที่บอกว่า “พระเยซูเป็นใหญ่กว่าทูตสวรรค์”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *