วันจันทร์ที่ 22 เมษายน ฮีบรู 2: 5-18 “ความรอด”

เขียนฮีบรูเรียกร้องให้เราที่เป็นผู้ที่เชื่อ ต้องสนใจฟังในสิ่งที่เขากำลังเขียน เพราะเกี่ยวข้องกับความรอดที่มีผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ (ฮีบรู 2:1-4) เพราะดูเหมือนว่า มีหลายคนสงสัยว่า ทำไมพระเยซูคริสต์ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ และตายบนไม้กางเขนด้วย การตายของพระเยซูเกี่ยวข้องอะไรกับความรอดที่จะได้รับจากพระเจ้า

Q1  ผู้เขียนฮีบรูได้ให้เหตุผลที่พระเยซูต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และตายบนไม้กางเขนไว้อย่างไร? (ดูข้อ 6-7, 9-10, 14-15, 18 ประกอบ)
Q2  “เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้” ประโยคนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียนภายใต้สังคมที่เต็มไปด้วยการทดลอง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *