วันศุกร์ที่ 26 เมษายน ฮีบรู 6:1-6 “หันหลังกลับ”

ในฮีบรู 5:11-14 ผู้เขียนฮีบรูตอกย้ำอีกครั้งถึงความรู้ของผู้ที่เชื่อที่เป็นชาวยิวว่า ความรู้ที่พวกเขามี (ในพระคัมภีร์เดิม) ไม่ได้ช่วยให้เขาเติบโตขึ้นในความเชื่อกับพระเยซูคริสต์ แต่เรียกร้องให้พวกเขาโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้เขียนฮีบรูเรียกร้องให้พวกเขาอย่าหันหลังกลับไปมีความเชื่อแบบเดิมๆ ที่ว่า ความรอดที่จะมีมาทางความประพฤติ ทางพิธีกรรมต่างๆ อีก (ข้อ 1-4)

Q1  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ที่เชื่อหันหลังให้กับความรอดที่มีมาทางพระเยซูคริสต์ และกลับไปเชื่อในการทำตามธรรมบัญญัติอีก? (ดูข้อ 6-8 ประกอบ)
Q2  คุณกำลัง “ตรึงพระเยซู และทำให้พระองค์ถูกดูหมิ่นเยาะเย้ย” ด้วยการดำเนินชีวิตวันนี้ตามใจของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *