วันเสาร์ที่ 27 เมษายน ฮีบรู 6:9-20 “ไม่ลืม”

แม้ว่าผู้เชื่อที่เป็นชาวยิว จะมีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องความรอดที่มาทางพระเยซูคริสต์ กับการรักษาบัญญัติของโมเสส และพิธีกรรมต่างๆ แต่ผู้เขียนฮีบรูได้ชมเชยพวกเขาเกี่ยวกับ “ความรักที่พวกเขามี ที่แสดงออกมาเป็นการกระทำด้วยการปรนนิบัติรับใช้พี่น้องคนอื่นๆ” (ข้อ 10)

Q1  ทำไมผู้เขียนฮีบรูจึงบอกว่า พระเจ้าจะไม่ลืมการงานที่พวกเขาได้กระทำ (การรับใช้ผู้อื่นด้วยความรัก)? (ดูข้อ 13, 17, 18 ประกอบ)
Q2  “พระเจ้าจะไม่ตรัสมุสา” ความจริงในเรื่องนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการทำงานรับใช้พระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *