วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ฮีบรู 7:11-28 “เมคคีเซเดค”

ผู้เขียนฮีบรูได้พูดถึงเมคคีเซเดคซึ่งเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์ของพระเจ้า เป็นเหมือนบุตรของพระเจ้า ชื่อของท่านแปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความชอบธรรม และเป็กษัตริย์ของเมืองซาเลม ซึ่งแปลว่า สันติสุข ไม่มีใครรู้ว่า ท่านมาจากครอบครัวใด เกิดและตายเมื่อไร แต่ท่านเป็นผู้ที่อับราฮัมให้เกียรติ และถวายของหนึ่งในสิบให้แก่ท่านทั้งๆ ที่ไม่ใช่คนอิสราเอล ไม่ใช่คนเผ่าเลวี ที่ควรจะได้รับทศางค์ (ฮีบรู 7:1-10)  และพระเยซูก็คือปุโรหิตของพระเจ้าที่เกิดขึ้นตามแบบอย่างของเมคคีเซเดค (ข้อ 15-19)

Q1  ผู้เขียนได้บรรยายถึงคุณลักษณะของพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตอย่างไร? (ดูข้อ 16, 21, 24-28ประกอบ)
Q2  คุณรู้สึกอย่างไรบ้างที่มหาปุโรหิต (พระเยซู) คนนี้เป็นผู้อธิษฐานทูลขอให้คุณได้รับความรอดจากพระเจ้าพระบิดา (ข้อ 25)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *