วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม เยเรมีย์ 23:1-8 “เยโฮวาห์สิเคนู” Jehovah Tsidkenu

พระนามที่แปดที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์สิเคนู” Jehovah Tsidkenu หมายถึง พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา พระนามนี้ปรากฏในพระธรรมเยเรมีย์ เป็นการพยากรณ์ถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าที่จะมีมาหลังการล่มสลายของอิสราเอลต่อบาบิโลน และเล็งถึงการช่วยกู้ที่จะมีมาถึงผ่านทางพระเยซูด้วย

Q1  อะไรคือความแตกต่างระหว่างความชอบธรรมของ ผู้เลี้ยงแกะที่เป็นมนุษย์ (กษัตริย์ / ปุโรหิต / ผู้เผยพระวจนะ) กับผู้เลี้ยงแกะที่พระเจ้าทรงแต่งตั้ง? (ดูข้อ 2-4 ประกอบ)
Q2  “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21) นี่คือความชอบธรรมของพระเจ้าที่มีมาทางพระเยซูคริสต์ เพื่อเราทั้งหลาย ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่คุณมี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *