วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม สดุดี 95:1-11 “เยโฮวาห์โฮซีนุ” Jehovah Hoseenu

พระนามที่สิบสามที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์โฮซีนุ” Jehovah Hoseenu หมายถึง พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา ปรากฏอยู่ในสดุดี 95:6 ที่ว่า “มาเถิดให้เรามนัสการและกราบลง ให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเรา”)

Q1  อะไรคือเป้าหมายในการทราบว่า พระเจ้าทรงเป็น “พระผู้สร้างเรา” และการทราบว่า “เราเป็นผู้ถูกสร้าง”? (ดูข้อ 1, 7, 8, 10 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำเป้าหมายในการทราบว่า พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างชีวิตของคุณ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *