วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม สดุดี 99:1-9 “เยโฮวาห์เอโลฮีนุ” Jehovah Eloheenu

พระนามที่สิบสี่ที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์เอโลฮีนุ” Jehovah Eloheenu หมายถึง พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเรา  ปรากฏอยู่ 3 ครั้ง ในพระธรรมสดุดี 99:5, 8, 9

Q1  “พระเจ้าของเรา” แตกต่างจากพระเจ้าของคนอื่นอย่างไร? (ดูข้อ 1-2, 7-8 ประกอบ)
Q2  การที่รู้ว่า คุณมีพระเจ้าเป็นของตัวเอง ช่วยเหลือคุณอย่างไรในดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมที่มีพระต่างๆ มากมาย?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *