วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 10:18-27 “กวาดล้าง”

หลังจากที่เยฮูจัดการกวาดล้างตระกูลของอาหับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เยฮูก็หันมากวาดล้างพวกที่เชื่อพระบาอัล โดยจัดการฆ่าเสียหมดทุกคน รวมทั้งเผาทำลายพระวิหารและสร้างเป็นส้วมแทน (ข้อ 27)

Q1  คุณคิดว่า วิธีการที่เยฮูใช้ในการจัดการกับปุโรหิตและผู้ที่เชื่อในพระบาอัลแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาของเยฮูอย่างไร?  (สังเกตคำพูดของเยฮู การวางแผน การตรวจสอบ การจัดกำลังคน)
Q2  ลองสำรวจดูว่า ในชีวิตของคุณ หรือในบ้านของคุณ ยังมีรูปเคารพอยู่หรือไม่ คุณจะนำวิธีการของเยฮูไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับรูปเคารพเหล่านั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *