วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 1 โครินธ์ 7:17-24 “สาวก – ทรงเรียก”

ในเมืองโครินธ์มีผู้ที่เชื่อพระเจ้าทั้งที่เป็นชาวยิว และคนต่างชาติ และมีปัญหาเรื่องของการเข้าสุหนัต มีบางคนสอนว่า จะเป็นชนชาติของพระเจ้า เป็นสาวกที่แท้ของพระเยซูคริสต์จะต้องเข้าสุหนัตด้วย รวมทั้งปัญหาของคนที่เป็นเสรีชนกับพวกทาสด้วย ทำให้มีการแบ่งแยกว่า การเป็นสาวกต้องเป็นคนยิว และเป็นคนที่ไม่เป็นทาสเท่านั้น แต่เปาโลกลับมีมุมมองในการเป็นสาวกที่แตกต่างออกไป เราจะมาดูด้วยกัน

Q1  คำแนะนำของเปาโลในการเป็นสาวกคือ? (ดูข้อ 17, 20, 24 ประกอบ)
Q2  การเป็นสาวกไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนชาติ บทบาท หรือฐานะทางสังคม แต่ขึ้นอยู่กับการที่พระเจ้าทรงเรียกคนนั้นเป็นสาวกของพระองค์ วันนี้พระเจ้าให้คุณเป็นสาวกในบทบาทอะไร? และคุณเป็นสาวกในบทบาทนั้นดีแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *