วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 1 โครินธ์ 3:10-22 “สาวก-รากฐาน”

ในสภาพของสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ไร้พรหมแดน การสื่อสาร ค่านิยมต่างๆ ส่งต่อถึงกันอย่างรวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนสนใจแต่สิ่งใหม่ๆ จนดูเหมือนว่า สังคมปัจจุบันไม่มีราก ไม่มีหลักของความจริงเป็นที่ยึดเหนี่ยว และแน่นอนว่าเราที่เป็นสาวกก็หนีไม่พ้นกระแสของสังคมที่โหมเข้ามาจนเรากลายเป็นสาวกที่ไร้ราก ไร้ความจริงไปด้วย

Q1  อะไรคือรากฐานที่สำคัญสำหรับการเป็น “สาวก” ที่เปาโลแนะนำไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้? (ดูข้อ 11, 18,19, 23 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนดูว่า คุณเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์มานานแค่ไหนแล้ว? คุณได้วางรากฐานการเป็นสาวกในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *