เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 13 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 45:1-46:12

หากคุณเป็นบารุคที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ติดตามเยเรมีย์ แต่ต้องทนทุกข์ครั้งแล้วครั้งเล่า คุณจะมีความรู้สึกและความคิดอย่างไร? พระเจ้าสำแดงอย่างไรในบทที่ 45 ว่าพระองค์ห่วงใยความรู้สึกของผู้รับใช้ ข้อความนี้หนุนใจคุณอย่างไรเมื่อต้องทนทุกข์เพราะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *