สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2010

สูจิบัตร 12 ก.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 12 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณวรวดี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณพรพรรณา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ทุกวันเวลา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ ยกมือของท่าน ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า พระสิริ

อ่านพระวจนะ
: “1 เปโตร 4:1-11” คุณขวัญเนตร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้าขอบพระคุณ”
เทศนา
: การสร้างสาวก “เนหะมีย์ 2:11-16; 7:1-2; 8:1-9; 9:4-5” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “เพราะพระองค์ทรงอยู่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *