วันพุธที่ 5 มิถุนายน สดุดี 23:1-3 “ฟื้นจิตวิญญาณ”

1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
2 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ
3 ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์สามข้อนี้ช้าๆ 2 – 3 รอบ หรือมากกว่านั้น จนกระทั่งท่องจำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้
Q2  ลองทบทวนดูว่า ที่ผ่านมาพระเจ้าทรงฟื้นจิตวิญญาณของคุณอย่างไร และปลดปล่อยคุณจากความผิดบาปอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *