วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน สดุดี 1:1-6 “ภาวนา”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกความจริงกับเราเกี่ยวกับคนสองพวกคือ “คนชอบธรรม” และ “คนอธรรม” และบอกถึงปลายทางของคนทั้งสองพวกด้วย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า จะได้รับบทเรียนอะไรบ้าง ค่อยๆ ปล่อยให้ความคิดของคุณไหลไปกับพระคำของพระเจ้า
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *