วันอังคารที่ 25 มิถุนายน สดุดี 1:1-3 “ความปีติยินดี”

แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า
เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน

Q1  อ่านสดุดี 1:1-3 ช้าๆ 2-3 รอบจนจำเนื้อหาได้ “ความปีติยินดี”และ“ภาวนาพระธรรม” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อ 2 มาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *