วันพุธที่ 26 มิถุนายน สดุดี 1:1-3 “ไม่เหี่ยวแห้ง”

เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง
การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น

Q1  อ่านสดุดี 1:1-3 ช้าๆ 2-3 รอบจนจำเนื้อหาได้ “การเป็นเหมือนต้นไม้ริมธารน้ำ” “เกิดผล” “ใบไม่เหี่ยวแห้ง” หมายความว่าอย่างไร?
Q2  ถ้าคุณกำลังเผชิญปัญหา หรือความทุกข์ยากลำบาก พระเจ้าใช้พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *