เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 19 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 49:23-39

ในข้อ 23-39 กล่าวถึง 4 ประเทศในขณะนั้น คือ เมืองดามัสกัส (ปัจจุบันคือประเทศซีเรีย) เผ่าเคดาร์ ราชอาณาจักรฮาโซร์ (อาณาจักรอาหรับ) และเมืองเอลาม (ปัจจุบันคือประเทศอิหร่าน) พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำให้เมืองเหล่านี้ถึงจุดจบล่มสลาย (ข้อ 26, 27, 29, 32-33) ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ให้กลับคืนสู่สภาพดี (ข้อ 39) ความจริงในเรื่องนี้ ช่วยให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นในแง่มุมใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *