เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 21 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 50:17-46

แม้พระเจ้าจะทรงใช้บาบิโลนมาลงโทษคนยิว แต่ในขณะเดียวกันบาบิโลนก็ทำความผิดบาปมากมาย  ดังนั้นพระเจ้าจึงลงโทษบาบิโลนเช่นกัน คุณอาจจะได้ยินคำสอนที่ว่า “ทำความดีชดใช้ความผิดที่เคยทำ” แต่จากตัวอย่างของบาบิโลน เราพบความจริงว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ และเที่ยงธรรม พระองค์ทรงรัก “คุณ” ที่เป็นคนบาป แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ทรงเกลียด “ความบาป” ที่คุณกระทำ ความจริงในเรื่องนี้ช่วยเหลือคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *