วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 2:6-16 “ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ”

ใน 1 โครินธ์ 2:1-5 เปาโลได้อธิบายถึงการที่พี่น้องในเมืองโครินธ์รับเชื่อนั้น ไม่ได้เกิดจากคำพูดของท่าน แต่เป็นเพราะฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ และพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลได้อธิบายมากขึ้นถึงการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้ผู้ที่เชื่อทุกคนเข้าใจในความล้ำลึกของพระเจ้า

Q1  “ความล้ำลึกของพระเจ้า” หมายถึงอะไร?  (ดูข้อ 8-9, 14-16 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า อะไรคือ ความล้ำลึกที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *