วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 3:10-17 “สิ่งที่สำคัญกว่า”

เปาโลได้พูดถึงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโครินธ์อีกครั้งในข้อที่ 1-9 และ 18-20 โดยมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกและอวดตัวเองว่า มีชีวิตที่ดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง รักพระเจ้ามากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับที่พูดไปแล้วในบทที่ 1:10-17

Q1   ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่สำคัญมากกว่าการมีชีวิตที่ดีกว่าผู้อื่น สิ่งนั้นคืออะไร? (ดูข้อ 11-13, 16 ประกอบ)
Q2   ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า คุณยุ่งอยู่กับการมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่น หรือการมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ามากกว่ากัน อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้คุณเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นกับพระเจ้า ไม่ใช่แค่มีชีวิตที่ดีกว่าผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *