วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 4:1-7 “ผู้รับใช้&ผู้อารักขา”

เปาโลไม่เพียงแต่เขียนจดหมายไปเพื่อแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองโครินธ์เท่านั้น แต่เปาโลยังเขียนจดหมายไปเพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับบทบาทของท่านในฐานะอัครทูตของพระเจ้า เนื่องจากมีบางคนกล่าวหาว่า เปาโลใช้ความเป็นอัครทูตแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง (4:8-13) และดำเนินชีวิตไม่ตรงกับที่สอน (4:14-21)

Q1  เปาโลได้ยืนยันถึงการรับใช้ของท่านว่า ท่านรับใช้ในฐานะของผู้รับใช้ของพระคริสต์ และเป็นผู้อารักขาที่ไว้วางใจได้อย่างไร? (ดูข้อ 3, 4, 6, 7 ประกอบ)
Q2  คุณเคยถูกกล่าวหาในเรื่องที่ไม่จริงหรือไม่ คุณตอบสนองอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *