วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 5:1-13 “ล่วงประเวณี”

ปัญหาการล่วงประเวณีเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในเมืองโครินธ์ และดูเหมือนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเมืองโครินธ์เลวร้ายยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเสียอีก เพราะมีพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งได้รับเอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน (น่าจะเป็นภรรยาน้อย) แถมยังมาโอ้อวดอีก และทางคริสตจักรก็เพิกเฉยไม่จัดการกับปัญหานี้ เปาโลได้แนะนำให้มอบคนที่ทำผิดไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสีย เพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 5) ซึ่งน่าจะหมายความว่า ให้ตัดคนที่ทำผิดออกจากสามัคคีธรรมของคริสตจักร (ข้อ 2) ไม่ให้คบหาสมาคมด้วย (ข้อ 11) ไม่ให้มีส่วนร่วมในพิธีมหาสนิท และรอคอยจนกว่าคนนั้นจะกลับใจใหม่และกลับมา

Q1  ทำไมเปาโลให้คำแนะนำเพื่อลงโทษคนที่กระทำผิดค่อนข้างจะรุนแรงและเด็ดขาด? (ดูข้อ 1, 6-8, 12 ประกอบ)
Q2  คุณจะหลีกเลี่ยงความผิดบาปในเรื่องการล่วงประเวณีไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *