วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 7:12-16 “การหย่าร้าง”

ในมุมมองของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า การแต่งงานเป็นแค่ข้อตกลง เป็นความพึงพอใจระหว่างคนสองคน ดังนั้นถ้าเมื่อไรที่หมดความพึงพอใจ หรือ ไม่เป็นไปตามข้อตกลง การหย่าร้างก็เป็นทางออกที่ดีที่สุด  แต่เปาโลให้มุมมองใหม่จากพระคัมภีร์ว่า  พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง  พระเจ้าทรงผูกพันชายและหญิงเข้าด้วยกัน  พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สถาปนาชีวิตสามีภรรยา ชีวิตครอบครัว  ดังนั้นการหย่าร้างจึงไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการ  การหย่าร้างจึงไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่โครินธ์คือ  มีคู่สมรสบางคนไม่เชื่อพระเจ้า และเกิดมีปัญหาครอบครัวขึ้น คำถามของคริสตจักรในเวลานั้นคือ หย่าได้หรือไม่?

Q1  เราพบว่า เปาโลไม่ได้สนับสนุนการหย่าร้างเลย (ข้อ 12, 13) แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อยกเว้น ข้อยกเว้นนั้นคืออะไร?  (ดูข้อ 15 ประกอบ)
Q2  ถ้าคุณกำลังมีปัญหาครอบครัว อ่านข้อพระคัมภีร์ในข้อ 16  สัก2-3 รอบ และอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น  ถ้าคุณไม่มีปัญหาใด  ๆ ในครอบครัว  อ่านพระคัมภีร์ข้อ 16 สัก 2-3 รอบเช่นกัน  และอธิษฐานขอพระเจ้าเพิ่มเติมสติปัญญาให้คุณดูแลครอบครัวให้ดี ไม่ให้เกิดปัญหา
หมายเหตุ  สามารถ อ่าน 2 โครินธ์ 7:25-39  เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *