วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม สดุดี 121:5-8 “สืบไปเป็นนิตย์”

8 พระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่กาลบัดนี้สืบไปเป็นนิตย์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “อารักขา” “กาลบัดนี้” และ “สืบไปเป็นนิตย์” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  การเข้าออกแปลตรงตัวว่า “การออกไปและการเข้ามา” เหมือนอย่างกองทหารที่ออกไปรบกับศัตรูและกลับเข้าเมืองอย่างปลอดภัย ทุกวันที่คุณออกไปทำงานและกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย คุณเห็นถึงการอารักขาของพระเจ้าในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *