วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม ปฐมกาล 1:26-28 “กลับไปจุดเริ่มต้น”

มีแนวความคิดและมีคำสอนในสังคมว่า เพศชายเป็นเพศแห่งความเป็นผู้นำ เป็นเพศแห่งการเป็นผู้ปกครอง โดยอ้างว่า พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายขึ้นมาก่อน และสร้างผู้หญิงจากกระดูกซี่โครงของผู้ชาย (ปฐมกาล 2:21-23)

Q1  จากปฐมกาล 1:26-28 คำว่า “มนุษย์” ตรงนี้หมายถึงใคร และ “อำนาจการปกครอง” เป็นของใคร? (ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง หรือ ทั้งชายและหญิง)
Q2  ถ้าคุณเป็นผู้ชายความจริงเกี่ยวกับ “มนุษย์” และ “อำนาจการปกครอง” ในพระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณมีมุมมองต่อผู้หญิงเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง? (ถ้าคุณเป็นผู้หญิง มุมมองต่อตัวคุณเองเปลี่ยนไปอย่างไร?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *