วันพุธที่ 14 สิงหาคม กาลาเทีย 3:23-29 “ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง”

ในหมู่ผู้ชายชาวยิวมีคำอธิษฐานที่ถูกสอนกันมาว่า “สาธุการแด่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่มิได้สร้างข้าพระองค์ให้เป็นผู้หญิง” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่มีต่อผู้หญิงว่า เป็นบุคคลชั้นที่สองของสังคม เราพบว่า ผู้หญิงในเวลานั้นไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ไม่มีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน รวมถึงการนมัสการพระเจ้าก็ยังถูกแยกออกมาให้อยู่ส่วนนอกพระวิหาร ห้ามปะปนกับผู้ชาย แต่ด้วยความเชื่อในพระเยซู ท่าทีและความคิดต่อผู้หญิงในสังคมได้ถูกปฏิวัติครั้งใหญ่

Q1  จากพระคัมภีร์ตอนนี้ “ความแตกต่างระหว่างชายและหญิง” จะไม่มีอีกต่อไปหมายความว่าอย่างไร? (ดูข้อ 26, 28, 29 ประกอบ)
Q2  อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทำลายสิ่งที่กีดกั้นหรืออคติใดๆ ที่คุณมีต่อเพศตรงข้าม ขอพระองค์ประทานความคิดใหม่ ท่าทีใหม่ในการมองและปฏิบัติต่อเพศตรงข้าม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *