วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม สุภาษิต31:10-31 “ภรรยาที่ดี”

ผู้เขียนสุภาษิตได้ขึ้นต้นพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า “ใครจะพบภรรยาที่ดี เธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก” (ข้อ 10) ซึ่งเป็นการให้เกียรติภรรยา (ผู้หญิง) อย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ได้บรรยายถึงบทบาทและคุณค่าของผู้หญิงภายใต้การเป็นภรรยาและแม่ไว้อย่างน่าประทับใจ

Q1  ลองเขียนออกมาว่า “ภรรยา (แม่) ที่ดี” นั้นต้องมีลักษณะบุคลิกภาพอย่างไรบ้าง?
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยา / คู่ชีวิตของคุณ หรือ คุณแม่ของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *