วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2 พงศาวดาร 36:11-21 “การล่มสลายของอาณาจักรยูดาห์”

วาระสุดท้ายของยูดาห์มาถึงในยุคของเศเดคียาห์ แม้จะมีคำเตือนสติจากพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ คือ เยเรมีย์ แต่ก็ไม่เป็นผล ไม่มีใครฟังคำเตือน ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ ปุโรหิต หรือประชาชน บาบิโลนยกกองทัพมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม ยูดาห์ต้องไปเป็นเชลยที่บาบิโลนถึง 70 ปี ตามการเผยพระวจนะของเยเรมีย์

Q1  สภาพสุดท้ายของเยรูซาเล็ม และยูดาห์เป็นอย่างไร? (ดูข้อ 17-20 ประกอบ)
Q2  จากประโยคที่ว่า “สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้า” นั้นช่วยหนุนใจคุณในการรอคอยพระสัญญาของพระเยซูคริสต์ที่ว่า พระองค์จะกลับมารับคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *