วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 1 โครินธ์ 7:17-24 “เข้าสุหนัต”

หลังจากเปาโลพูดถึงการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ ก็กลับมาพูดเรื่อง “การเข้าสุหนัต” ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาระหว่างผู้เชื่อที่เป็นชาวยิว และผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติ เพราะมีผู้เชื่อที่เป็นชาวยิวบางคนพยามยามจะสอนว่า ความรอดจะต้องมาควบคู่กับธรรมบัญญัติ โดยเฉพาะการเข้าสุหนัตซึ่งเป็นพันธสัญญาของการเป็นชนชาติของพระเจ้า (ปฐมกาล 17:1-14)

Q1   เปาโลได้ให้คำแนะนำในเรื่องการเข้าสุหนัตต่อผู้เชื่อที่เป็นชาวยิว และผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติอย่างไรบ้าง?
Q2   พระเจ้าทรงเรียกคุณให้อยู่ในบทบาทและฐานะใดในคริสตจักรของพระเจ้า คุณได้รับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *