วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 1 โครินธ์ 8:1-13 “อาหารถวายแด่รูปเคารพ”

เมืองโครินธ์เป็นเมืองท่า และเป็นเมืองศาสนา เมืองนี้มีวิหารของพระต่างๆ ตั้งอยู่อย่างน้อย 12 แห่ง ดังนั้นเนื้อสัตว์ที่ขายกันในตลาดมักจะผ่านการถวายบูชาแก่รูปเคารพมาแล้ว เป็นเหตุให้ผู้เชื่อที่โครินธ์เกิดปัญหาถกเถียงกันว่าควรรับประทานหรือไม่ และกลายเป็นปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณว่า ใครจะมีจิตวิญญาณสูงกว่ากัน รักพระเจ้ามากกว่ากัน

Q1  เปาโลได้ให้หลักในการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร? (ดูข้อ 1, 9, 13 ประกอบ)
Q2  ความรู้ และเสรีภาพ ต้องถูกใช้พร้อมกับความรักและความเชื่อ คุณจะนำความจริงในเรื่องนี้ไปใช้พร้อมความรู้และเสรีภาพที่คุณมีในชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *