วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 1 โครินธ์ 10:14-22 “การไหว้รูปเคารพ”

ในเวลานั้นเมืองโครินธ์มีประชากรประมาณ 650,000 คนแต่มีประชากรที่เป็นทาสถึง 400,000 คนเมืองนี้มีวิหารของพระต่างๆ ตั้งอยู่อย่างน้อย 12 แห่ง วิหารที่ขึ้นชื่อที่สุดได้แก่วิหารของรูปปั้นเทวีอะโฟรไดท์ (วีนัส) เป็นเทพเจ้าแห่งความรักซึ่งใช้การล่วงประเวณีเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนมัสการดังนั้นจึงเป็นแหล่งค้าประเวณีด้วย อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของวิหารเทวีอะโฟรไดท์ ดังนั้นจึงไม่แน่แปลกใจที่ปัญหาเรื่องรูปเคารพจะเกิดขึ้นภายในคริสตจักรที่นั่น

Q1  เปาโลให้เหตุผลอะไรที่คริสเตียนไม่ควรข้องเกี่ยวกับรูปเคารพ? (ดูข้อ 16, 21, 22 ประกอบ)
Q2  คุณจะระมัดระวังไม่ใช้ชีวิตของคุณเข้าไปข้องเกี่ยวกับรูปเคารพได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *