วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2 โครินธ์ 7:5-13 “เสียใจที่แท้จริง”

เปาโลได้พูดถึงความตั้งใจที่จะมาหาพี่น้องที่เมืองโครินธ์ แต่ไม่สามารถมาได้ แม้ตัวจะมาไม่ได้ แต่หัวใจของเปาโลก็อยู่กับพี่น้องที่เมืองโครินธ์เสมอ เปาโลส่งทิตัสมาเยี่ยม เขียนจดหมายมาหา และในความเป็นจริงจดหมาย 2 โครินธ์ที่เราอ่านกันอยู่นี้ น่าจะเป็นจดหมายฉบับที่ 3 เพราะเปาโลพูดถึงจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนมาก่อนหน้านี้ในข้อ 8 ซึ่งทำให้ท่านทราบว่า พี่น้องที่เมืองโครินธ์เสียใจในสิ่งที่เปาโลได้ตักเตือน ซึ่งเปาโลบอกว่า ไม่ได้ดีใจที่เห็นพี่น้อง “เสียใจ” แต่ดีใจที่พวกเขา “กลับใจ”

Q1  อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “การเสียใจ” และ “การกลับใจ” ในมุมมองของเปาโล? (ดูข้อ 10–11 ประกอบ)
Q2  การเสียใจอย่างโลกนำไปถึงความตาย แต่การเสียใจอย่างพระเจ้านำไปสู่การเปลี่ยนแปลง คุณจะนำความจริงในเรื่องนี้ไปใช้ในการแก้ไขสิ่งที่คุณได้กระทำผิดพลาดไปอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *