วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2 โครินธ์ 11:1-15 “ผู้ที่สอนผิด”

เป็นอีกครั้งที่เปาโลพูดถึง “ผู้ที่สอนผิด” ที่อยู่ในเมืองโครินธ์ ซึ่งเปาโลเรียกคนเหล่านี้ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงว่า เป็น ”คนรับใช้ของซาตาน” ที่ปลอมตัวมาเป็นผู้รับใช้ของความชอบธรรม (ข้อ 15) และเปาโลเรียกร้องให้พี่น้องที่เมืองโครินธ์ให้ระมัดระวังคำสอนของคนเหล่านั้น

Q1  เปาโลได้บรรยายถึงลักษณะของคนที่สอนผิดอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 4, 6, 7, 8, 9, 12 ประกอบ
หมายเหตุ  ในที่นี่เปาโลได้ใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะเสียดสีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อผู้ที่สอนผิด)
Q2  คุณจะใช้ 1 ยอห์น 4:1-3 ที่ว่า “1ท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆ วิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่า มาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลก 2 โดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า 3 และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้ว” ในการพิสูจน์คำสอนของพระเจ้าว่า เป็นคำสอนที่ถูก หรือผิด ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *