วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2 โครินธ์ 13:1-14 “ความในใจ”

ในตอนท้ายของหนังสือ เปาโลยังยืนยันในการกระทำของตนเองว่า เป็นการกระทำด้วยความรักและความจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ความสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าการดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นภาระของผู้อื่น การสอนที่อยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ การเตือนสติที่ตรงไปตรงมา รวมถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่าง

Q1  อะไรคือเป้าหมายสูงสุดที่เปาโลอยากจะเห็นในชีวิตของผู้ที่เชื่อในเมืองโครินธ์? (ดูข้อ 5-9 ประกอบ)
Q2  อะไรคือ ”ฤทธิ์เดชของพระเจ้า” ที่เปาโลพูดถึงในข้อ 3-4 ที่กำลังเกิดผลในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *