วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2 ซามูเอล 7:23-24 “ประชากรของพระองค์”

23 ประชากรในโลกนี้จะเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค์ซึ่งพระเจ้าเสด็จไปทรงไถ่มาให้เป็นประชากรของพระองค์กระทำให้พระนามของพระองค์มีเกียรติและทรงกระทำสิ่งที่ใหญ่เพื่อเจ้าทั้งหลายและทรงกระทำสิ่งน่าสะพรึงกลัวเพื่อแผ่นดินของพระองค์ต่อหน้าประชากรของพระองค์คือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงไถ่ออกจากอียิปต์เพื่อพระองค์จากบรรดาประชาชาติและบรรดาพระเจ้าของเขา
24 และพระองค์ทรงสถาปนาอิสราเอลประชากรของพระองค์ไว้ให้เป็นประชากรเพื่อพระองค์เองเป็นนิตย์ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ อะไรคือ เป้าหมายที่พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นประชากรของพระองค์?
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณได้ดำเนินชีวิตวันนี้ในฐานะ “ประชากรของพระเจ้า” อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *