วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม กันดารวิถี 16:1-14 “ความขัดแย้ง I”

เรื่องราวที่บันทึกไว้ในกันดารวิถีบทที่ 16 เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่พูดถึงบทบาทของเลวี และครอบครัวของอาโรนในฐานะปุโรหิต รวมถึงบทบาทการเป็นผู้นำของโมเสส เหตุการณ์ในตอนนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่าง โคราห์ (คนเลวี) ดาธาน และอาบีรัม (ผู้นำ) กับอาโรนและโมเสส

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้โคราห์ ดาธาน และอาบีรัม ขัดแย้งไม่ยอมรับอาโรน และโมเสส? (ดูข้อ 3, 10, 12-14 ประกอบ)
Q2 โมเสสตอบสนองต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยนำมาให้พระเจ้าตัดสิน คุณจะนำแบบอย่างของโมเสสไปใช้ในชีวิตของคุณที่กำลังขัดแย้งกับผู้อื่นอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *