วันอังคารที่ 8 ตุลาคม กันดารวิถี 16:15-35 “ความขัดแย้ง III”

พระเจ้าตอบสนองต่อคำขอของโมเสส โดยจะไม่ทำลายชนชาติอิสราเอลทั้งหมด และพระองค์ทรงสั่งให้โมเสสบอกกับประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับ โคราห์ ดาธาน และอาบีรัม อยู่ห่างจากที่พักของคนเหล่านี้

Q1 พระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์อะไรที่ทำให้ทุกคนในชนชาติอิสราเอลรู้ว่า โมเสส และอาโรน เป็นฝ่ายที่ถูก ส่วนโคราห์ ดาธาน อาบีรัม และคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาเป็นฝ่ายที่ผิด? (ดูข้อ 31-35 ประกอบ)
Q2 คุณให้ “พระเจ้า” / “พระคัมภีร์” มีส่วนในการคิดตัดสินใจในชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง? โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่ต้องเลือกว่า สิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *