วันพุธที่ 9 ตุลาคม กันดารวิถี 16:41-50 “ความขัดแย้ง IV”

แม้ว่าพระเจ้าจะใช้การอัศจรรย์ด้วยการให้แผ่นดินแยกออกและสูบโคราห์ ดาธาน อาบีรัม ครอบครัว และคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาหายไป เพื่อจะให้ทุกคนรู้ว่า คนเหล่านี้สบประมาทพระเจ้า เหมือนที่โมเสสพูดในข้อ 30 แต่ประชาชนอิสราเอลกลับไม่เห็นเช่นนั้น พวกเขากลับมาต่อว่าโมเสสและอาโรนว่า “ท่านได้ประหารชีวิตคนของพระเจ้าเสีย” (ข้อ 41)

Q1 ชนชาติอิสราเอลได้รับผลอย่างไร สำหรับการไม่ยอมรับคำตัดสินของพระเจ้า และต่อสู้กับพระเจ้าในครั้งนี้? (ดูข้อ 49 ประกอบ)
Q2 ตัวอย่างจากชนชาติอิสราเอล ช่วยให้คุณ “ยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์”มากขึ้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *