วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม กันดารวิถี 17:1-13 “ไม้เท้าของอาโรน”

แม้ว่าชนชาติอิสราเอลจะถูกลงโทษจากพระเจ้าอย่างรุนแรงหลายครั้งในเรื่องความดื้อรั้น การบ่นว่า การไม่ยอมฟังเสียงของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ คือ อาโรน และโมเสส แต่ก็ดูเหมือนว่า ยังไม่เพียงพอ พระคัมภีร์ตอนนี้ พระเจ้าจึงทรงใช้ “ไม้เท้าของอาโรน” เป็นเครื่องเตือนใจชนชาติอิสราเอลอีกทางหนึ่ง

Q1 พระเจ้าทรงใช้ไม้เท้าของอาโรนเพื่อเตือนใจชนชาติอิสรเอลอย่างไร? (ดูข้อ 6-8, 10 ประกอบ)
Q2 ประชาชนตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น (ดูข้อ 12-13 ประกอบ) ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้ คุณจะตอบสนองอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *