วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม กันดารวิถี 20:1-13 “แค่ตีหิน!!”

ความดื้อดึง และไม่เชื่อฟังของชนชาติอิสราเอล มักแสดงออกด้วย “การบ่น” เป็นหลัก และที่ผ่านมาชนชาติอิสราเอลต้องจ่ายผลตอบแทนด้วยราคาแพงเสมอ แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เราพบว่า ไม่เพียงชนชาติอิสราเอลจะได้รับผลกระทบ แม้แต่โมเสสเองก็ได้รับผลทางอ้อมจากการบ่นของชนชาติอิสราเอล เพราะดูเหมือนว่า โมเสสโกรธจนลืมตัว และไม่ทำตามที่พระเจ้าบอก

Q1 โมเสสได้รับผลอย่างไร เมื่อเขากระทำนอกเหนือจากพระเจ้าบอกให้ทำ? (ดูข้อ 7,10,11,12 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำตัวอย่างของโมเสสมาใช้อย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียน โดยเฉพาะเรื่อง “การเชื่อฟัง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *