วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม กันดารวิถี 21:4-9 “งูแมวเซา”

อีกครั้งที่ชนชาติอิสราเอลไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดที่พวกเขาเคยกระทำ พวกเขายังทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องของการบ่น ซึ่งในครั้งนี้พระเจ้าส่งงูแมวเซาเข้ามาในหมู่ประชาชน และมีผู้คนเป็นอันมากถูกงูกัดและตาย

Q1  พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสทำอะไร เพื่อช่วยให้ชนชาติอิสราเอลรอดพ้นจากการลงโทษโดยให้ถูกงูแมวเซากัด? (ดูข้อ 8-9 ประกอบ)
Q2 ประชาชนรอดจากความตายด้วยการมอง “งูสัมฤทธิ์” ที่แขวนไว้ที่เสา เหมือนกับเราทั้งหลายที่รอดจากความตายฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนที่เขียนไว้ในยอห์น 3:14-15 ว่า “14 โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น 15 เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิต
นิรันดร์”  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่คุณได้รับ และคิดว่า คุณจะนำพาคนอื่นมาเห็นพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *